Hakim Karir (1)

hakim iketutsuarta

Hakim

I KETUT SUARTA, S.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196012311986031050

hakim taufiktatas

Hakim

MOCH. TAUFIK TATAS P., S.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196106211986121001

hakim gunawantribudiono

Hakim

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196110271988031004

hakim erintuahdamanik

Hakim

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196107241988031004

hakim suparno

Hakim

SUPARNO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
195910101982031006

hakim ARLANDI TRIYOGO, SH, MH.

Hakim

ARLANDI TRIYOGO, SH, .MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)
195903071982031005

hakim imadesubagiaastawa

Hakim

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196408061990031004

hakim ryoeshartyarso

Hakim

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196606071992031002

hakim djoenaidi

Hakim

MOCHAMMAD DJOENAIDIE, SH.MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196706291992121001

hakim khusaini

Hakim

KHUSAINI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196408121992121001

hakim iketuttirta

Hakim

I KETUT TIRTA, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
196607201992121001

hakim tongani

Hakim

TONGANI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196308011992121001

hakim saifudin

Hakim

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196511261992121001

hakim suswanti

Hakim

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196602071992032002

hakim slametsuripto

Hakim

Haji SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196303121992121001

hakim marperpandiangan

Hakim

MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/d)
196403181992121001