Hakim Karir (3)

hakim dewaketutkartana

Hakim

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196212311996031003

Jembrana, Kabupaten (Negara)
31 Desember 1962

hakim nimadepurnami

Hakim

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197202291996032002

Denpasar, Kota (Denpasar)
29 Februari 1972

hakim sutarno

Hakim

Dr. SUTARNO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
196808311996031001

Wonogiri, Kabupaten (Wonogiri)
31 Agustus 1968

hakim ignparthabhargawa

Hakim

IGN PARTHA BHARGAWA, S.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
196711181996031001

Tabanan, Kabupaten (Tabanan)
18 November 1967

hakim widarti

Hakim

Hj WIDARTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
196909281996032004

Surabaya, Kota (Surabaya)
28 September 1969

hakim safri

Hakim

SAFRI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
196906081997021001

Pinrang, Kabupaten (Pinrang)
08 Juni 1969

hakim aagdagungparnata

Hakim

A.A GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197211281999031011

Denpasar, Kota (Denpasar)
28 November 1972

hakim darwanto

Hakim

DARWANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197303191993031003

Bantul, Kabupaten (Bantul)
19 Maret 1973