Hakim Karir (3)

hakim aagdagungparnata

Hakim

A.A GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.

Pembina Tingkat I (IV/c)
197211281999031011

hakim abu

Hakim

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

Pembina Tingkat I (IV/c)
196811181996031002

hakim ignputraatmaja

Hakim

IGN PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197601052000031001

hakim darwanto

Hakim

DARWANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197303191993031003

HAKIM ARWANA

Hakim

ARWANA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197805012001122001

hakim TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

Hakim

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H

Pembina Tingkat I (IV/b)
196603031989031002

hakim I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

Hakim

I KETUT KIMIARSA, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)
197010012000031003

hakim Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. MH.

Hakim

Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196007241994032001

arifin hakim

Hakim

MOCHAMAD ARIFIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)
196805231992121001