Hakim Karir (2)

hakim TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

Hakim

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H

Pembina Tingkat I (IV/b)
196603031989031002

hakim I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

Hakim

I KETUT KIMIARSA, SH, MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)
197010012000031003

hakim Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. MH.

Hakim

Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)
196007241994032001