Ketua & Wakil Ketua

Ketua

Ketua

Dr. RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d) | 196805191992121001

hakim-johnson

 Wakil Ketua

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c) | 196906261993031003